ֆիզիկա

        

Ֆիզիկա

It was once recorded that a Jaguar left skid marks that were 290 m in length. Assuming that the Jaguar skidded to a stop with a constant acceleration of -3.90 m/s2, determine the speed of the Jaguar before it began to skid.
Խնդիրներ
Խնդիրներ

Խնդիրներ


ԽնդիրներԽնդիր 40

Ֆիզիկա

Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում
Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժումը այն շարժումն է, որի ընթացաում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում կատարում է նույն տեղափոխությունները։

Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագությունը
Ֆիզիկական այն մեծությունը, որը հավասար է կամայական ժամանակամիջոցում մարմնի տեղափոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությունը։
Արագությունը վեկտոր է։
Արագության մոդուլը և ճանապարհը։
Որպես արագության միավոր են ընդունում այն ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագությունը, որի ընթացքում մարմինը յուրաքանչյուր 1 վարկյանում անցնում է 1մ ճանապարհ։

Մարմնի շարժումը, դիրքը, դադարը հարաբերական է՝ կախված է այն բանից, թե որ համակարգի նկատմամբ է որոշվում։

Տեղափոխությունների գումարման բանաձև

Առաջին օրենք

Ամեն մի մարմին շարունակում է պահպանել դադարի կամ հավասարաչափ ուղղագիծ շարժման վիճակը, քանի դեռ հարկադրված չէ փոփոխել այդ վիճակը կիրառված ուժերի ազդեցությամբ:Սովորաբար այս օրենքը արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով:
Снимок
Այս եզրակացությունը հայտնի է իներցիայի օրենք անվամբ. այն ձևակերպել է Գլիլեյը ավելի քան 400 տարի առաջ: Հաշվի առնելով այս օրենքի կարևորությունը` Նյուտոնն այն ընդգծել է մեխանիկայի հիմքում ընկած երեք օրենքների շարքում: Իներցայի օրենքը հայտնի է որպես Նյուտոնի առաջին օրենք:

                                Երկրորդ օրենք

Շարժման քանակի (իմպուլսի) փոփոխությունը համեմատական է կիրառված շարժիչ ուժին և տեղի է ունենում այն ուղղի ուղղությամբ, որով ազդում է ուժը։

Ըստ արդի մեխանիկայի պատկերացումների՝ առաջին և երկրորդ օրենքներում մարմին ասելով, պետք է հասկանալ նյութական կետ, իսկ շարժում ասելով՝ շարժում հաշվարկման իներցիալ համակարգի նկատմամբ։

                                   Երրորդ օրենք


Ազդումը միշտ ունի հավասար և հակադիր հակազդում, այլ կերպ, երկու մարմինների փոխազդեցությունները միմյանց հավասար են և հակառակ ուղղված։ F  =  -F


Հավասարաչափ փոփոխական շարժում։
Արագացում
Այն շարժումը , որի ժամանակ մարմնի արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում փոփոխվում է նույն չափով, կոչվում է հավասարաչափ փոփոխվական շարժում։ 


Ուղագիծ հավասարաչափ շարժում

Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասարաչափ ժամաննակամիջոցներում կատարում է նույն տեղափոխությունները, կոչվում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում։Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որի հավասար է կամայական ժամանակամիջոցում մարմնի տեղափոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը։

Արագության մոդուլը և ճանապարհը։ Արագության մոդուլը որոշելու համար արգության բանձևը պետք է գրել սկայլար տեսքով, այսինքն՝ արտահայտել բանաձևի մեջ մտնող ֆիզիկական մեծությունների մոդուլներով:


Այն շարժումը, որի ժամանակ մարմնի հետագծին ուղիղ գիծ է, և մարմինը միշտ շարչժվում է էնույն ուղղությամբ՝ կամայական հավասար ժամանակամիջոցում անցնելով հավասար ճանապարհներ, կոչվում է ուղագիծ հավասարաչափ շարժում։

Որպես արագության միավոր են ընդունում այն ուղագիծ հավասարաչափ շարժման արագությունը, որի ընթացքում մարմինը յուրաքանչկուր 1 վարկյանում անցնում է 1 մ ճանապարհ։

Մարմնի արագությունն անշարժ համակարգի նկատմամբ հավասար է շարժվող համակարգի նկատմամբ մարմնի արագության և անշարժ համակարգի նկատմամբ շարժվող համակարգի արագության վեկտորական գումարին։

Զուգորդական միացում

Գործնական աշխատանքImage result for զուգահեռ միացում ֆիզիկա

A = 0,16Ա = Y               U1 = 4,8Վ
A1=0,2 = Y1                  U2 = 4,8Վ
A2=0,39 = Y2                U = 5

R1=U1/Y1                          R1 = 30օմ
R2=U/Y2                            R2 = 24օմ
R = R1*R2/R1+R2

R = 30*24/30=24 = 720/54=13,3 U (օմ)


Հաջորդական միացում 

Գործնական աշխատանք
y=0,5Ա
Image result for հաջորդաբար ֆիզիկա
y=y1=y2=0,5Ա
u=5վ
u1=1,6 վ
u2=2,8վ
R=u/y=5y/0,5ա=10(օմ)
R1=u1/y=1,6վ/0,5Ա=3,2(օմ)
R2=u2/y=2,8/0,5=5,6(օմ)
R1+R2=R=3,2+5,6=8,8(օմ)
Լավարատոր աշխատանք 11.10.2017
Հաղորդիչի դիմադրության չափումն ամպերաչափի և վոլտաչափի միջոցով։
Աշխատանքի նպատակը․ կառուցել հոսանքի ուժի կախումը հաղորդիչի ծայրերին կիրառված լարումից պատկերող գրաֆիկը։ Գրաֆիկի միջոցով որոշել հաղորդիչի դիմադրությունը։
Անհրաժեշտ պարագաներ․ հոսանքի աղբյուր (գալվանական տարրերի կամ կուտակիչների մարտկոց), հետազոտվող հաղորդիչ (նիկելինե կամ կոնստանտե հաղորդալարի փաթույթ), ռեոստատ, ամպերաչափ, վոլտաչափ, բանալի և միացնող հաղորդալալրեր։
Փորձի կատարման ընթացքը։ 
1. Հավաքեք նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան։ Հիշեք, որ ամպերաչափը միացվում է հետազոտվող հաղորդչին հաջորդաբար, իսկ ոլտաչափը ՝ զուգահետ։ 
2. Ռեոստատի միջոցով հետազոտվող հաղորդչում կարգավորեք էլեկտրա տարբեր կան հոսանքը։ Սողնակի յուրաքանչյուր դիրքում չափեք հոսանքի ուժի և լարման արժեքները։ Չափումները կրկնեք սողնակի 4 կամ 5 տարբեր դիրքերի համար։
3. Չափման արդյունքները գրանցեք աղյուսակում։
4. Չափման արդյունքների հիման վրա կաուցեք հոսանքի ուժի կախումը լարումից պատկերոող գրաֆիկը։ Ընտրելով համապատսխան մասշտաբ՝ աբոցիսների առանցքի վրա տեղադրեք լարման, օրդինատների առանցքի վրա ՝ հոսանքի ուժի արժեքները։
5. Յուրաքանչյուր չափման տվյալներով հաշվեք հաղորդչի դիմադրությունը՝ օգտվելով  Օհմի օրենքից։
6. Հաշվեք հաղորդչի դիմադրության՝ ստացված արժեքների թվաբանական միջինը։
7. Հաշվումների արդյունքները գրանցեք աղյուսակում։
R1+R2+R3/3

No comments:

Post a Comment